Molla Fenari

Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri


Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Mehmed Şemseddin Fenari. ilk Osmanlı Şeyhülislamı, çağının tanınmış bilgini… 1350 yılında Maveraünnehir’de doğdu. Ailesi ile birlikte küçük yaşta Bursa’ya geldi. Osmanlı başkenti Bursa’da iyi bir öğrenim gördü. O devrin büyük alimlerinden Cemaleddin Aksa-rayi ve Alaeddin Esved’den ders ve feyz aldı. Hicaz ve Mısır’a geçti. Mısır’da ünlü bilgin Şeyh Kemaleddin’in bilgi ve görgüsünden faydalandı. Mısır’da bulunduğu sırada bir taraftan ders alırken, diğer taraftan ders verdi. Dinî bilgiler yanında matematik ve astronomi bilimlerini de öğrendi. Çelebi Mehmed’in daveti üzerine Bursa’ya döndü ve müderris olarak görevlendirildi.

Molla Fenari’nin Bursa’daki yetişme yılları, Osmanlı imparatorluğunun Moğol istilası ile meşgul ve meşbu bulunduğu yıllar… Ankara Savaşı, mağlubiyet. Yıldırım Beyazıt’ın esir düşmesi üzerine başlayan “Fetret” devri… Yıldırım’ın Çelebi çocukları arasında çıkan ve 10 yıl süren kardeş kavgası… Başkaldıran beylikler; Sultan Orhan ve Murad Hüdavendigar zamanlarında sağlamlaştırılan devlet yapısının bozulması, gerilemesi… Fenari, bu siyasi-karışık devrede kardeşler arasındaki politik kavgalara bulaşmadı. Kendine yakışanı yaptı, hep nazım rol oynadı. Bu sebeple Yıldırım Beyazıt’dan da, Çelebi Mehmet’ten de 2’nci Murat’tan da aynı itibarı, ilgiyi gördü. Çetin idari istikrarsızlıklar içerisinde, müstekar bir ömür sürdü. Müderrislikten kadılığa getirildi.

Dinî salabeti. ilmi ihatası, ahlaki meziyetleri, müstekar şahsiyeti sebebiyle Fatih Sultan Mehmed’in babası 2’nci Murat zamanında nihayet en yüce makama, şeyhülislamlık makamına getirildi. Böylece ileride “Cihan Devleti” olacak Osmanlı Devlet “Ebed-Müddeti”nin ilk şeyhülislamı oldu.
Mehmet Şemseddin Fenari, Maveraünnehir’-den kalkıp, Mısır, Hicaz ve Anadoluyu dolaşarak edindiği geniş bilgi ve tecrübesini Osmanlı devlet nizamının sağlamlaştırılması istikametinde kullandı.

1424 yılında getirildiği Şeyhülislâmlık makamında inkıtasız 6 yıl kaldı. Padişahrı en yakınnda. onun şer’i müşaviri olarak, yapılan savaşlara, aktedilen sulhlara, devletin gelişen dinî ve hukukî düzenine imzasını attı. Alışılmamış’ her yeni işte olduğu gibi, zaman-ı idaresinde kurulan yepyeni müesseselere; başlatılan icraata karşı çıkanlar oldu. Fakat o, idarede gösterdiği dirayeti, fitne ateşini söndürme mevzuunda da gösterdi. Zorluklardan yılmadı. Cehalet, hamlık ve kabalıklara karşı, -islâm ahlâkının icabı olarak- asabiyet değil, olgunluk gösterdi. Bütün ilmî kudretini, ilmî dirayetini, şahsî kabiliyetlerini, yeni kurulan devletin tahkimi istikametinde kullandı.

Molla Fenari, ilmiye ve idarede gösterdiği üstün ve örnek davranışlarına bir yenisini ekledi: Hacca gitmek maksadıyla ilk temsilcisi olduğu yüce Şeyhülislamlık makamından kendi isteği ile ayrıldı. Sessiz, gösterişsiz, tantanasız gittiği hac yolculuğundan dönerken, 1430 yılında Bursa’da vefat etti. Burada, kendi yaptırdığı caminin bahçesine, ilk Osmanlı Şeyhülislamı; devrinin büyük bir bilgini; ihlaslı mü’min olarak defnedildi.

Fenari’nin 10 bin cild tutan o devrin en zengin kütüphanesine sahip bulunduğu, vefatından sonra anlaşıldı.

Molla Fenari, 10O’den fazla eser yazdı. Bunlar arasında tefsirler, haşiyeler, şerhler, risaleler var
En tanınmış eserleri, 100 kadar ayn bilim dalında ansiklopedik bilgileri ihtiva eden ‘Enmû-zecüî-Ulûm’ü ile, “Husûlü’l-Bdöayi fi Usûli’ş Şerayfsidir. Bu eserler Fenari’nin ilmî muhtevası hakkında bir tıkır vermeye yeter.

Onlann bu cehd ve fedakârlıkları olmasa Turk ve dünya tarihinin gelişme çizgisi bugünkü ile aynı olmazdı. .

Molla Fenari Allah’ın rahmeti onlarla olsun.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org