İddet Nedir

İddet Nedir?


İddet müddeti nedir, İddet sözlük anlamı hakkında bilgi.

Lügatte saymak anlamına gelen iddet ıs­tılahta kocası ölen, boşanan veya evliliği feshedilmiş kadının, bu evlilikle ilgisinin ta­mamen kesilmesi ve başkasıyla evlenecek hâle gelebilmesi için beklemesi gereken müddet anlamına gelmektedir.

Kadınlar için bazı durumlarda da erkek­ler için böyle bir bekleme süresinin konma­sında bir takım gaye ve hikmetler vardır. Her şeyden önce ric’î boşamalarda (bkz: Boşanma maddesi) taraflara düşünme ve tekrar bir araya gelme fırsatı verme, kadı­nın hamile olup olmadığını anlayarak nese­bin karışmasını önleme, kadını yeni bir ha­yata ruhen hazırlama ve evlilik bağına say­gıyı yok etmeme gibi gaye ve hikmetlerden söz edilebilir.

Kur’ân iddet süreleri için kadının duru­muna veya evlilik bağının sona eriş şekli­ne göre değişen bir takım farklı ölçüler ge­tirmiştir.

Kadın hamile değilse ve hayız görüyor­sa, boşanması hâlinde üç kuru’ müddeti id­det bekler. Ayette “Boşanan kadınlar üç kuru’ müddeti beklerler.” (Bakara:228) denilmektedir. Ayette geçen “üç kuru’ ” ifa­desi Hanefî ve Hanbelîlerce “üç hayız süresi” Şafiî ve Mâlikîlerce “üç temizlik süresi” olarak anlaşılmıştır. Demek ki, te­mizlik içinde boşanan kadın, boşamayı ta­kip eden üç temizlik/hayız süresi iddet bek­leyecektir.

Yaş küçüklüğü veya yaşlılık sebebiyle ay hâli (hayız) görmeyen kadınlar ise, boşama veya mahkemece ayrılmadan sonra üç ay iddet beklerler. Ayette “Kadınlarınızdan hayızdan ümit kesmiş olanlar ile henüz hayız görmeyenlerin iddetleri, şüphele­nirseniz -biliniz ki- üç aydır” (Talak. 4) buyrulmuştur.

Kocaları ölen ve hamile olmayan kadın­ların iddetleri ise dört ay on gündür. Ayet­te “İçinizden vefat edenlerin geride bı­raktıkları kadınlar dört ay on gün iddet beklerler” (Bakara:234) buyrulur.

Hamile olan kadınların iddetleri ise do­ğumla sona erer. “Hamile olanların iddet-lerinin sonu çocuklannı doğurmalarıdır” (Talak:4) ayeti bunu ifade eder.

Kur’ân’ın, boşanan kadınlar hakkındaki “Onları apaçık bir hayâsızlık yapmaları hâli müstesna, evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sı­nırlarıdır. Allah’ın sınırlarını kim aşarsa, şüphesiz kendine yazık etmiş olur” (Ta-lak:i) “Onları gücünüz nispetinde (iddet süresince) kendi oturduğunuz yerde oturtun” (Talak:6) ayetleri, iddetin koca evinde geçirilmesini istemektedir. Bir zaru­ret veya meşru bir mazeret bulunmadıkça boşanmış veya kocası vefat eden kadının iddetini kocasının evinde geçirmesi belli du­rumlarda kocası tarafından nafakasının te­min edilmesi (Talak:6) istenerek kadının mağduriyetinin önlenmesi, tarafların yeni­den bir araya gelmesine imkân hazırlanma­sı, çocukların ve kadının yeni hayata inti­bakının sağlanması gibi bir çok hikmetler göz önünde bulundurulmuştur.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org