Ebu Mansur Muhammet

Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi


Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud-el Maturidi… Hicri 230’lu yıllarda Semerkant’ın Maturid kasabasında doğdu.

Bir Müslüman Türk bilginidir.  Maturidî Mezhebi’nin kurucusu.

Ebu Mansur Maturidî’nin doğduğu yıllarda İslâm dünyasmda “Akü ve Nakil”. “Kader ve Mesuliyet”, “Küllî İrade, Cüz’î İrade” münasebetleri tartışüı-yordu. Bazıları “İnsan Aklı’nı, bazıları “Nakil ve Rivayetler’! ön plâna alıyor, insan iradesinin kadere hâkim olduğunu iddia edenlerle “Kader” karşısında insan iradesinden söz edilemeyeceğini savunanların fikirleri çarpışıyordu. Bu görüşler çok sayıda itikadî mezhep, ekol ortaya çıkarmıştı.

Ebu Mansur Maturidî gözlerini bu zıtlıklar ve fikrî kargaşa içerisinde açtı. İmam Âzam’m “Fıkh-ı Ekber”ini inceledi. Ebu Hanife ekolüne bağlı tanmmış bilginlerden ders aldı. Kaderi inkâr edip kulun kendi iradesinin yaratıcısı olduğunu savunan “Mutezile” üe, insanda hiç bir irade ve kudreti kabul etmeyen “Cebriye”yi inceledi. Bu iki zıt ekol arasında yer alan ve “Ehl-i Sünnet” kelâmının kurucusu olan Eşariyye imamları üe mübahase ve münazaralarda bulundu. Sonunda “Kur’an ve Sünnef’e dayalı kendi fikirlerini ortaya attı.

İmam Maturidî, naklî bügüer yanında aklıselime de yer verdi. “Akü” üe “Nakil” arasında mâkûl bir denge kurdu. Dinin hakikatini anlayabilmek ve ondan yeterince faydalanabilmek için akla güvenmenin zaruretini belirtti. Şer’e muhalif olmayan noktalarda akim hükmünü esas kabul etti.

Maturidî’nin en orijinal yanı, metodudur. Onun metodunda aklın büyük bir yeri ve değeri vardı. Ona verilen “İmam-ül-Mütekellimîn” sıfatı, kelâmcılar karşısındaki mevkiini göstermektedir. O, “Nakil” karşısında akla ağırlık veren itizalî fikirlere karşı “Akü” ve “Nakl”i yerü yerine oturtmuş; aklı mübalağalı şekilde kullanarak kaderi inkâr edenlere aklî deliller ve mantıkî izahlarla karşı çıkmış; onları kendi delüleri ile ilzam etmiş, çürütmüştür İtizalî fikirlere mensup çok sayıda düşünürün Maturidî’yi dinledikten sonra onun yanında yer alması bundandır.

“Kitâbü’t-Tevhid”, “Te’vilâtü’l-Kur’an”, “Me’hazuş-Şerâî”, “El Usûl Fî Usuli’-d-Din”, “Makalât Fit Kelam” Maturidî’nin önemli eserleridir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org