Aşıkpaşazade

Aşıkpaşazade Kimdir, Hakkında Bilgi


Aşık Paşazade Hayatı ve Eserleri, Aşıkpaşazadenin Adı Nedir Kısa Bilgi.

1.asrın ünlü tarihçisidir. Adı Ahmet’tir. Hayatında Derviş Ahmed Aşıkî diye çağrılmıştır. Amasya yakınındaki Elvan Çelebi köyünde doğdu. Babası Şeyh Yahya, dedesi Şeyh Süleyman (Selman) büyük dedesi ise ünlü tasavvuf şairi Aşık Paşa’dır. Büyük dedesine nispe­ten Aşıkpaşazâde lakabıyla anılır.

Aristokrat ve kültürlü bir aile muhitinde yetişen Ahmet Aşıki küçük yaşlardan itibaren ilim ve siyasete önem verdi ve hareketli bir siyasi hayat sürdü. Yıldırım’ın oğulları Çelebi Mehmed ile Musa Çelebi arasındaki mücadelelerde Çelebi Mehmed’in yanında yer aldı. Hacca gitti ve dönüşte (1436) Konya’da Sadrüddin Konevi zaviyesinde bulunup Abdüllatif Mukaddes’ten el aldı. Usküp’e ge­lip İshak Bey ile birlikte pek çok akınlara iştirak etti.

Sultan II. Murad’ın Belgrad (1437-38) ve Macaristan (1443) seferlerine ka­tıldı ve bizzat padişah tarafından mükâfatlandırıldı. İstanbul Fet­hinde Akşemseddin ve Şeyh Vefa ile birlikte bulundu. Fetihten sonra kendisine İstanbul’da bir ev verildi. Evinin yanına bir mescit yaptırıp bir müddet inzivaya çekildi. Fatih’in oğulları Bayezid ve Mustafa’nın Edirne’de yapılan sünnet düğününde bulundu (1457). Aynı yıl Usküp’e gitti, istanbul’a dönüşünden sonra dervişane bir hayat sürdü. Türbesi İstanbul’dadır.

Aşıkpaşazâde, 1476 yılında yazmaya başladığı tarihi (Târih’i Al-i Osman) ile tanınır. Osmanlı tarih müverrihlerinin ilklerinden o-lan yazar, Türk tarih bilincinin oluşmasında önemli bir yere sahip­tir. Eseri bugün pek o kadar tutulmasa da Osmanlı devletinin kuru­luş dönemi kaynakları arasında önemli sayılır. O, görüp duydukla rını ve pek çoğunun şahidi olduğu tarih olaylarını sade ve sanat id­diasından uzak bir üslûpla kaleme almıştır. Konuşma diline yakın akıcı anlatımı ile âdeta bir hikâye kitabını andıran bu eser, Aşık paşazadeyi Türk dil ve edebiyatının adı anılması gereken yazarları a­rasına soktu. Araya manzum parçaların da serpiştirildiği bu eser dilde ve ruhta milli özellikler taşıyan orijinal bir tarihtir. Sultan II. Bayezid zamanında yazılan eser, Sultan II. Murad zamanına kadar geçen olaylara ait duyulan ve dinlenilen bir destan özelliği taşır ve i­fadesinde Dede Korkut’u andıran bir edâ sezilir.

Eserin görülen-yaşanılan daha sonraki bölümleri oldukça tutarlı ve gerçekçidir. Os­manlı tarihçilerinin piri olmak bir yana, Osmanlılığa ruh bağlılığı veren diliyle de müellif, Evliya Çelebi’nin ve bütün bu tür yazarla­rın ilk müjdecisidir. Denilebilir ki Aşık paşazade, Dede Korkut ile Evliya Çelebi arasındaki ilk mühim halkalardan birini oluşturur. Osman Gazi’den Sultan II. Bayezid zamanına kadar geçen zaman periyodunun ele alındığı Tevârih’i Ali Osman, 1914’te İstanbul’da, Almanca bir önsöz ile de Leipzig’te (1929) eski harf­lerle basıldı. Eserin Latin harfli tek baskısı 1949 yılında yapılmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort girl dubai berlin in escorts seks hikayeleri sex hikayeleri porno izle porn paply.org